"Lyons Maid - ZOOM" - Icecream (V1) Werbespot von 1963 "Lyons Maid - ZOOM" - Icecream (V2) Werbespot von 1963
"Lyons Maid - ZOOM" - Icecream (V3) Werbespot von 1963